Pravila korištenja

Objavljeno:

PRAVILA KORIŠTENJA

Ova Pravila korištenja predstavljaju pisani sporazum (dalje u tekstu “Pravila” ili “Uvjeti”) između Hosting Centar d.o.o. i korisnika usluga opisanih i ponuđenih na https://www.hostingcentar.com (dalje u tekstu “Stranica”), koje su pružene samostalno ili u sklopu neke druge usluge (u daljnjem tekstu "Usluge"), te predstavljaju sastavni dio ugovora koji sklapaju HOSTING CENTAR i Korisnik.

ZNAČENJE POJMOVA

HOSTING CENTAR - Hosting Centar d.o.o., Ulica Dragutina Golika 38, 10138 Zagreb, Hrvatska, OIB: 47800232975
Korisnik- svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge HOSTING CENTRA
Usluga web hostinga - omogućavanje trećim stranama da drže vlastite web sadržaje na pojedinom korisničkom računu kojeg nisu vlasnici; izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi, osobni oglasi i reselleri koji su ugovorno vezani za Usluge HOSTING CENTRA
Kolačići (en. Cookies) - mali komadići podataka koji se šalju Korisnikovom web poslužitelju i pohranjeni su na Korisnikovom računalu na hard disku te pomažu identifikaciji Korisnika
Reseller program – predstavlja veleprodaju hosting usluga

OPĆE ODREDBE

Korisnik koristi Usluge HOSTING CENTRA i servise od strane vlasnika. Vlasnici korisničkih računa nemaju nikakvo pravo daljnje prodaje zakupljenog prostora, niti davanje usluge web hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru.
Ukoliko Korisnik svoj korisnički račun ustupa trećoj osobi, a nema ugovor o reseller programu, HOSTING CENTAR nema obvezu odgovornosti prema trećoj osobi i korisniku, bez iznimki.

 

HOSTING CENTAR zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup Korisniku bilo kojoj Usluzi u slučaju procjene da se Usluga ne koristi na prikladan način. 

HOSTING CENTAR zadržava pravo odbiti Uslugu i/ili pristup Usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.

Sve registrirane domene Korisnika koriste se prema pravilima registrara istih. (http://www.onlinenic.com/ , https://www.icann.org/http://www.eurodns.com/http://www.dns.hr/, http://www.enom.com/ )

Grubo kršenje pravila korištenja ili financijskih dugovanja, odnosno nepodmirenja potraživanja HOSTING CENTRA, ima za posljedicu ukidanje Korisnikovog računa bez najave.
HOSTING CENTAR nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati Korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila.
Korisnik se obvezuje HOSTING CENTRU nadoknaditi svaki nastali, te eventualni trošak prema trećim stranama proizašao nepridržavanjem ovih pravila.

Korisnik može otkazati Uslugu u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene, HOSTING CENTAR nema obvezu vratiti, osim u slučajevima definiranima pod UVJETI PLAĆANJA .

STVARI I RADNJE KOJE NISU DOZVOLJENE :

Neželjeni komercijalni ili nekomercijalni e-mail poznatiji kao SPAM

Zabranjeno je slanje tzv. spam mailova koristeći servere HOSTING CENTRA. U slučaju prijave od strane trećih osoba, uz dostavu dokaza o postojanju spam mailova, odnosno slanju istih, i/ili ako HOSTING CENTAR sam utvrdi da Korisnik šaljem spam mailove, HOSTING CENTAR zadržava pravo bez ikakve prethodne najave uskratiti svoje usluge Korisniku. 

Povreda autorskih prava

Zabranjeno je od strane Korisnika  objavljivati sadržaje koji su zaštićeni autorskim pravom. Ukoliko Korisnik posjeduje  takve materijale dužan ih je ukloniti. Ukoliko to Korisnik ne učini, kada HOSTING CENTAR zaprimi prijavu od strane trećih osoba, zajedno s pripadajućim dokazima, i/ili ako HOSTING CENTAR sam isto utvrdi, HOSTING CENTAR će iste sadržaje ukloniti bez ikakve prethodne obavijesti. 

Nepodoban sadržaj

Sadržaji vjerske i etničke netrpeljivosti, rasne diskriminacije, sadržaji i govori mržnje najstrože su zabranjeni na serverima HOSTING CENTRA. Također, ilegalan sadržaj, warez, pedofilija, malveri, ransomware i slične stvari brišu se po prijavi i dokazu prijave i/ili ako HOSTING CENTAR sam isto utvrdi. HOSTING CENTAR će u istom slučaju Korisnika suspendirati, odnosno istome će terminirati Usluge.

Nemar za opremu, aplikacije i ostale korisnike

Aplikacije, skripte, radnje i nemar, kojim se usporava rad sustava, preopterećuje server i onemogućava normalno korištenje servisa i aplikacija od strane ostalih Korisnika najstrože su zabranjeni na serverima HOSTING CENTRA. Svi korisnički računi koji krše ovo pravilo podložni su suspenziji ili brisanju bez ikakve prethodne najave.

Ukoliko se nakon prijave, ili redovitim pregledom sustava, primijeti i dokaže da Korisnik na bilo koji način, djelovanjem ili nedjelovanjem, osobno ili preko aplikacija i programa, kao i skripti, uzrokuje preopterećenje sustava i usporenje rada istog, HOSTING CENTAR će poduzeti hitne mjere oko ukidanja razloga nemara, brisanjem skripti ili aplikacije, onemogućavanjem pristupa te po potrebi brisanjem korisnikovih podataka i/ili domene. 

Ostale aktivnosti koje nisu dopuštene : 

Uslugu HOSTING CENTRA Korisnik na niti jedan način ne smije koristiti za ilegalne 'upade' u druge sisteme, bez obzira da li se radi o lokalnoj mreži ili o nekim trećim lokacijama. Virusi, trojanski konji, worms (crvi), phishing, ransomware kao i sve tome slično, nije dopušteno. Bilo kakav pokušaj narušavanja sigurnosti mreže i servera HOSTING CENTRA na kojem se nalazi domena Korisnika nije dopušten. 

Uporaba aplikacija koje mogu narušiti sigurnost mreže i servera nisu dopuštene.

HOSTING CENTAR nije odgovoran za Korisnikove sadržaje i neće imati tolerancije i obzira prema Korisnicima koji se ogluše na ova pravila, te HOSTING CENTAR zadržava pravo Korisnicima koji prekrše ova pravila uskratiti usluge bez prava na povrata novca.

UVJETI PLAĆANJA

Ukoliko Korisnik ne podmiri svoje obveze po primitku ponude za produljenje usluge najkasnije do datuma isteka zakupa, korisnički račun (domena) će biti suspendiran najkasnije 5 dana nakon datuma isteka zakupljene usluge. Domena će i dalje biti vidljiva na Internetu, ali pristup na nju će biti blokiran(email, ftp, administracija).
U slučaju plaćanja ponude nakon dospijeća, HOSTING CENTAR ima pravo na iznos plaćanja potraživati zakonsku zateznu kamatu.

Ukoliko Korisnik ima otvorena dugovanja za prethodna platežna razdoblja, HOSTING CENTAR ima pravo ukinuti Uslugu do podmirenja svih dugovanja bez prethodne obavijesti Korisniku.

Ukoliko u roku od 14 dana od datuma isteka ponude obveza nije podmirena, korisnički račun (domena) će biti nepovratno izbrisan kao i sve postavke domene, Korisnika i sve postojeće backup verzije podataka. U ovom slučaju HOSTING CENTAR ne odgovara za bilo kakvu štetu ili probleme proizašle brisanjem domene i podataka niti ima ikakvu obvezu Korisniku predati/čuvati podatke koji su bili izbrisani zbog nepodmirenih dugovanja. 

Ukoliko radi nepredviđenih razloga Korisnik ne može izvršiti svoju obvezu, ako pravovremeno kontaktira HOSTING CENTAR, postoji mogućnost dogovora oko termina plaćanja.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan uslugama HOSTING CENTRA ili serverskih kapaciteta koje HOSTING CENTAR nudi, pretrpio je određenu štetu, ili jednostavno smatra da je HOSTING CENTAR pogrešan izbor, ima pravo zatražiti povrat svog novca pisanim putem. U navedenim slučajevima HOSTING CENTAR procjenjuje navode Korisnika, sve priložene dokaze i odlučuje o povratku ili ne povratku novca. Ukoliko HOSTING CENTAR odobri povrat, isti se vrši po principu da se ukupan iznos koji je Korisnik uplatio dijeli sa brojem dana zakupljenog vremenskog perioda usluge, od tog iznosa se oduzme broj dana koji je Korisnik koristio usluge HOSTING CENTRA, a preostali iznos se KORISNIKU vraća. HOSTING CENTAR ima pravo odbiti Korisnikov zahtjev za povrat novca ukoliko procjeni da je neutemeljen.

NARUČIVANJE USLUGA

Korisnik sve Usluge HOSTING CENTRA može zatražiti pomoću on line sustava HOSTING CENTRA na adresi www.hostingcentar.com Narudžbe pristigle bilo kojim drugim putem HOSTING CENTAR ne obrađuje, odnosno iste ne uzima u obzir.
Registracijom na sustavu i kreiranjem narudžbe za usluge Korisnik daje privolu korištenja unešenih podataka te potvrđuje da je pročitao i prihvatio činjenice navedene u Izjavi o priviatnosti.
HOSTING CENTAR se obvezuje sve obavijesti, ponude i slično slati Korisniku na e-mail adresu navedenu u zahtjevu, odnosno narudžbi. Ako Korisnik promijeni e-mail adresu, isti je dužan bez odlaganja o istome obavijestiti HOSTING CENTAR. Dok ne zaprimi drukčiju obavijest, HOSTING CENTAR će sve obavijesti, ponude i slično slati na e-mail adresu koju je Korisnik naveo u zahtjevu, te se upućivanjem na tu adresu dostava smatra uredno izvršenom.
HOSTING CENTAR se obvezuje da će aktivirati usluge u roku 24 sata od primitka uplate, pod uvjetom da je Korisnik dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Za dedicirane i VPS servere HOSTING CENTAR se obvezuje da će usluge aktivirati u roku od 72 sata od primitka uplate.
Ako je i nešto drugo navedeno u ovim Pravilima, odnosno unatoč tome da je navedeno da će HOSTING CENTAR prije isteka Usluge uputiti Korisniku ponudu za produljenju usluga, Korisnik je dužan sam voditi računa o isteku domene i pravovremeno zatražiti ponudu od HOSTING CENTRA za produljenje usluge. Ako Usluga istekne jer ponuda pravovremeno nije zatražena, svu odgovornost za eventualnu štetu snosi Korisnik.
Korisnik je upoznat s time i da HOSTING CENTAR ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko nije moguće pružiti Uslugu Korisniku, istu produljiti i slično.
Plaćanjem ponude Korisnik prihvaća Pravila i uvjete korištenja HOSTING CENTRA te na iste pristaje.

NAČINI PLAĆANJA

HOSTING CENTAR prima uplate preko:

  • virmana na broj računa - IBAN: HR5423400091110608226
  • Paypala
  • kreditne kartice – VISA/MASTERCARD
  • Korisnički krediti

HOSTING CENTAR

HOSTING CENTAR će učiniti sve da zaštiti podatke Korisnika te osigura maksimalnu sigurnost. 

HOSTING CENTAR nikako ne može odgovarati za nepotpune, nepravilno popunjene ili nepopunjene podatke kod registracije domena za korisnika. 

HOSTING CENTAR neće privatne podatke Korisnika prodavati ili ustupati trećim stranama i slično.

HOSTING CENTAR neće biti odgovoran za eventualnu štetu, izgubljenu dobit te materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih uvjeta korištenja. HOSTING CENTAR neće snositi štetu u bilo kojem obliku za gubitak podataka i informacija.
HOSTING CENTAR zbog prirode posla ne daje jamstva bilo koje vrste, izričita niti posljedična, za usluge koje pruža.
HOSTING CENTAR nije odgovoran za sve štete nastale zbog nastupa više sile. 

HOSTING CENTAR ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o uslugama Hosting Centra.
HOSTING CENTAR može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.
HOSTING CENTAR može, na traženje organa koji su za to ovlašteni, pristupiti podacima Korisnika u svrhu sprečavanja ili otkrivanja kriminalnih radnji.

TRAJANJE USLUGE I TRANSFER KLIJENATA

Hosting pakete Korisnik zakupljuje na odabrani period (odabir se obavlja prilikom narudžbe kroz korisničku zonu).

DOMENE

HOSTING CENTAR svim Korisnicima koji uzimaju bilo koji hosting pakete iz standardne ponude (web hosting paketi S, M ili L) uz zakup hosting usluge daje i komercijalnu domenu bez naplate (com/net/org/info/biz/com.hr), dok se ostale komercijalne domene naplaćuju dodatno.

Komercijalne domene zakupljene zasebno vrijede godinu dana i produžuju se svakih godinu dana.
HOSTING CENTAR smatra da je Korisnik narudžbom .hr domene upoznat s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom dok Korisnik prihvaćanjem Pravila i Uvjeta korištenja prilikom narudžbe usluga potvrđuje da .hr domene registriraju i koriste u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.
Svaki hosting paket postaje podložan suspenziji ukoliko do dana isteka usluge ista nije produžena. Ukoliko usluga nije produžena i plaćena do 5 dana nakon isteka HOSTING CENTAR ima pravo privremeno ukinuti uslugu i ograničiti pristup web stranicama i/ili e-mail adresama na svim domenama povezanim sa uslugom koja je istekla. Ukoliko usluga nije produžena i uplaćena do 14 dana nakon isteka HOSTING CENTAR ima pravo u potpunosti izbrisati domenu kao i sve postavke domene, korisnika i sve postojeće backup verzije podataka. U ovom slučaju HOSTING CENTAR ne odgovara za bilo kakvu štetu ili probleme proizašle brisanjem domene i podataka.

REGISTRACIJA DOMENA

Korisnik je upoznat s time da narudžba i izdavanje ponude za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će HOSTING CENTAR biti u mogućnosti obaviti potrebne radnje do kraja. Korisnik je suglasan da kada narudžba može biti samo djelomično ispunjena, ugovor je sklopljen samo za uspješno izvršene usluge (npr. od naručene registracije za 6 domena samo su 2 uspješno registrirane). Ukoliko su zatražene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, HOSTING CENTAR će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu registraciju neke druge slobodne domene ili će uplatitelju vratiti iznos koji je uplatio. HOSTING CENTAR ne preuzima nikakvu odgovornost ako je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u vremenskom periodu koji je prošao između narudžbe i uplate, te u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.
Korisnik je upoznat da se naziv domene ne može izmijeniti jednom kada je domena plaćena i registrirana.
Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze propisane od strane ICANN-a (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, neprofitna je organizacija koja je odgovorna za dodjelu unikatnih identifikatora na Internetu), a koji se nalaze na web stranici https://www.icann.org/ a koja prava i obveze između ostaloga propisuju da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registar (ili reseller registar) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije. Proces će zahtijevati od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga. Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registar je dužan suspendirati domenu unutar 15 dana. HOSTING CENTAR nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. HOSTING CENTAR također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.
Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra. HOSTING CENTAR zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmijeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. HOSTING CENTAR je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko HOSTING CENTAR propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti HOSTING CENTAR te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.
U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, HOSTING CENTAR  može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane HOSTING CENTRA ne smije biti na štetu interesa Korisnika. HOSTING CENTAR  će ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. HOSTING CENTAR ima također pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od HOSTING CENTRA ili Korisnik nije zatražio ponudu za produljenje usluge.
Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje. Korisnik je dužan uplatiti ponudu HOSTING CENTRA za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, HOSTING CENTAR nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika. HOSTING CENTAR ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene.

PRAVILA PRIVATNOSTI

HOSTING CENTAR se obvezuje da prikupljene podatke o Korisnicima (osobne podatke, e- mail, broj telefona, i slično) potrebne za ispunjenje usluge prema Korisniku neće proslijediti trećim stranama.
HOSTING CENTAR prikuplja različite neosobne podatke Korisnika nastranici www.hostingcentar.com, kao na primjer korisnikovu IP adresu, Korisnikovo korištenje stranice ili korištenje web preglednika za pristup HOSTING CENTROVIM stranicama. Neki od tih podataka prikupljaju se upotrebom „kolačića“ (en. Cookies ), te .Korisnik može izmijeniti web preglednik i tako odbiti korištenje „kolačića“.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN 41/14, 110/15)) Korisnici mogu prigovor na kvalitetu usluga HOSTING CENTRA dostaviti u pisanom obliku:

  • na adresu Hosting Centar d.o.o., Ulica Dragutina Golika 38, 10138 Zagreb
  • na e-mail adresu info@hostingcentar.com

Na primljeni prigovor HOSTING CENTAR će dati Korisniku odgovor u pisanom obliku na njegovu adresu naznačenu u prigovoru, najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

SPOROVI

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija, a u protivnom će biti nadležan sud u Zagrebu.

IZMJENE PRAVILA I UVJETA KORIŠTENJA

HOSTING CENTAR zadržava pravo izmijeniti pravila korištenja bez prethodne najave ili obavijesti Korisnicima.
Ova Pravila korištenja, kao i sve njihove izmjene i dopune, stupaju na snagu onog dana kada HOSTING CENTAR iste objavi na svojoj web stranici. Pravila korištenja se primjenjuju na sve ugovore koje su sklopili HOSTING CENTAR i Korisnik nakon dana stupanja na snagu, uključivši i one koji su produljeni nakon dana stupanja na snagu ovih Pravila korištenja. Ova Pravila korištenja se primjenjuju i na sve ugovore s Korisnicima koji u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu istih, nisu obavijestili HOSTING CENTAR da raskidaju ugovor.

 

E-mail marketing na steroidima

Klijenti & partneri

Naši klijenti i partneri

Web stranica www.hostingcentar.com radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »