Pravila korištenja

Objavljeno:

PRAVILA KORIŠTENJA

Ove Pravila korištenja predstavljaju pisani sporazum (dalje u tekstu “Pravila” ili “Uvjeti”) između Hosting Centar j.d.o.o. te korisnika usluga opisanih i ponuđenih na https://www.hostingcentar.com (dalje u tekstu “Stranica”), koje su pružene samostalno ili u sklopu neke druge usluge (u daljnjem tekstu "Usluge").

U ovom Sporazumu "Korisnik" se odnosi na svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi usluge Pružatelja, "Pružatelj", i "HOSTING CENTAR" se odnosi na Hosting Centar j.d.o.o.,Aleja Lipa 1b, 10040 Zagreb, Hrvatska, OIB: 47800232975.

OPĆE ODREDBE

Korisnik koristi Usluge i servise na vlastitu odgovornost. HOSTING CENTAR ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpiti korištenjem usluga/servisa.
Korisnički računi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici korisničkih računa nemaju nikakvo pravo daljnje prodaje zakupljenog prostora, niti davanje usluge web hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru. Usluga web hostinga se definira kao: omogućavanje trećim stranama da drže vlastite web sadržaje na pojedinom korisničkom računu kojeg nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi, osobni oglasi i reselleri koji su ugovorno vezani za Usluge HOSTING CENTRA. Ukoliko korisnik svoj korisnički račun ustupa trećoj osobi, a nema ugovor o reseller programu, HOSTING CENTAR nema obavezu odgovornosti prema trećoj osobi i korisniku, bez iznimki.
 
HOSTING CENTAR zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.
HOSTING CENTAR zadržava pravo odbiti uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena.
Sve registrirane domene korisnika koriste se prema pravilima registrara istih. (http://www.onlinenic.com/ , https://www.icann.org/, http://www.eurodns.com/http://www.dns.hr/ )
Grubo kršenje pravila korištenja ili financijskih dugovanja ima za posljedicu ukidanje korisnikovog računa bez najave. HOSTING CENTAR nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje HOSTING CENTRU nadoknaditi svaki nastali, te eventualni trošak prema trećim stranama proizašao nepridržavanjem ovih pravila. Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene HOSTING CENTAR nema obavezu vratiti, osim slučajeva definiranim pod UVJETI PLAĆANJA .

STVARI I RADNJE KOJE NISU DOZVOLJENE :

Neželjeni komercijalni ili nekomercijalni e-mail poznatiji kao SPAM
Zabranjeno je slanje tzv. spam mailova koristeći naše servere. Na prijave i dokaz o postojanju slanja spam mailova, HOSTING CENTAR zadržava pravo bez ikakve prethodne najave uskratiti svoje usluge klijentu koji krši ovo pravilo.

Povreda autorskih prava
Zabranjeno je od strane naših klijenata objavljivati sadržaje koji su zaštićeni autorskim pravom. Ukoliko posjedujete takve materijale dužni ste ih ukloniti. Ukoliko to ne učinite, po prijavi i dokazu prijave HOSTING CENTAR će to učiniti bez ikakve prethodne obavijesti.

Nepodoban sadržaj
Sadržaji vjerske i etničke netrpeljivosti, rasne diskriminacije, sadržaji i govori mržnje najstrože su zabranjeni na našim serverima. Također, ilegalan sadržaj, warez, pedofilija, i slične stvari brišu se po prijavi i dokazu prijave, a klijent se suspendira/terminiraju usluge.

Nemar za opremu, aplikacije i ostale korisnike
Aplikacije, skripte, radnje i nemar, kojim se usporava rad sustava, preopterećuje server i onemogućava normalno korištenje servisa i aplikacija od strane ostalih korisnika najstrože su zabranjeni na našim serverima. Svi korisnički računi koji krše ovo pravilo podložni su suspenziji ili brisanju bez ikakve prethodne najave.

Ukoliko se nakon prijave, ili redovitim pregledom sustava, primijeti i dokaže da korisnik na bilo koji način, djelovanjem ili nedjelovanjem, osobno ili preko aplikacija i programa, kao i skripti, uzrokuje preopterećenje sustava i usporenje rada istog, poduzet će se hitne mjere oko ukidanja razloga nemara, brisanjem skripti ili aplikacije, onemogućavanjem pristupa te po potrebi brisanjem korisnikovih podataka i/ili domene.

Ostale aktivnosti koje nisu dopuštene :
Našu uslugu na niti jedan način ne smijete koristiti za ilegalne 'upade' u druge sisteme, bez obzira da li se radi o lokalnoj mreži ili o nekim trećim lokacijama. Virusi, trojanski konji, worms (crvi) nisu dopušteni. Bilo kakav pokušaj narušavanja sigurnosti naše mreže i servera na kojem se Vaša domena nalazi nije dopušten.
Uporaba aplikacija koje mogu narušiti sigurnost mreže i servera nisu dopuštene.
 
HOSTING CENTAR nije odgovoran za korisnikove sadržaje i neće imati tolerancije i obzira prema korisnicima koji se ogluše na ova pravila, te zadržavamo pravo korisnicima koji prekrše ova pravila uskratiti naše usluge bez prava povrata novca.

UVJETI PLAĆANJA

Ukoliko korisnik ne podmiri svoje obveze po primitku ponude plaćanja najkasnije do datuma isteka zakupa, korisnički račun (domena) će biti suspendiran najkasnije 5 dana nakon datuma isteka zakupljene usluge. Domena će i dalje biti vidljiva na Internetu, ali pristup na nju će biti blokiran(email, ftp, administracija). U slučaju nepravovremenog plaćanja ponude HOSTING CENTAR ima pravo na iznos plaćanja nadodati kamatu zbog kašnjenja plaćanja ponude.
Ukoliko korisnik usluge ima otvorena dugovanja za prethodna platežna razdoblja, HOSTING CENTAR ima pravo ukinuti uslugu do podmirenja svih dugovanja bez prethodne obavijesti korisniku.
Ukoliko u roku od 14 dana od datuma isteka obveza nije podmirena korisnički račun (domena) će biti nepovratno izbrisan kao i sve postavke domene, korisnika i sve postojeće backup verzije podataka. U ovom slučaju HOSTING CENTAR ne odgovara za bilo kakvu štetu ili probleme proizašle brisanjem domene i podataka niti  ima ikakvu obavezu korisniku predati/čuvati podatke koji su bili izbrisani zbog nepodmirenih dugovanja.

Ukoliko radi nepredviđenih razloga ne možete izvršiti svoju obvezu, molimo Vas da nas kontaktirate na vrijeme tako da se dogovorimo oko termina plaćanja, te da Vam na taj način izađemo u susret.

Ukoliko klijent nije zadovoljan uslugama HOSTING CENTRA ili serverskih kapaciteta koje nudi, pretrpio je određenu štetu, ili jednostavno smatra da je HOSTING CENTAR pogrešan izbor, ima pravo zatražiti povrat svog novca pismenim putem. HOSTING CENTAR procjenjuje navode klijenta, sve priložene dokaze koji mu idu u korist i odlučuje o povratku ili ne povratku novca. Ukoliko HOSTING CENTAR odobri povrat, isti se vrši po principu da se ukupan iznos koji je klijent uplatio dijeli sa brojem dana zakupljenog vremenskog perioda usluge, od tog iznosa se oduzme broj dana koji je klijent koristio usluge HOSTING CENTRA a preostali iznos mu se vraća. HOSTING CENTAR ima pravo odbiti korisnikov zahtjev za povrat novca ukoliko procjeni da je neutemeljen, a to može i dokazati.
Iznimka ovog pravila je bezuvjetno jamstvo povrata novca u 30 dana prema Uvjetima o razini usluge

NARUČIVANJE USLUGA

Klijenti sve naše usluge mogu zatražiti pomoću našeg on line sustava na adresi www.hostingcentar.com Narudžbe pristigle bilo kojim drugim putem HOSTING CENTAR ne obrađuje.

HOSTING CENTAR se obavezuje da će aktivirati usluge u roku 24 sata od primitka uplate. Za dedicirane i VPS servere HOSTING CENTAR se obavezuje da će usluge aktivirati u roku od 72 sata od primitka uplate.

Plaćanjem ponude Korisnik prihvaća Pravila i uvjete korištenja.

NAČINI PLAĆANJA

HOSTING CENTAR prima uplate preko:

  • virmana na broj računa - IBAN: HR5423400091110608226
  • Paypala
  • kreditne kartice – VISA/MASTERCARD
  • 2checkout
  • Korisnički krediti

HOSTING CENTAR

HOSTING CENTAR će učiniti sve da zaštiti Vaše podatke te osigura maksimalnu sigurnost.

HOSTING CENTAR nikako ne može odgovarati za nepotpune, nepravilno popunjene ili nepopunjene podatke kod registracije domena za korisnika.

HOSTING CENTAR neće Vaše privatne podatke prodavati ili ustupati trećim stranama i slično.

HOSTING CENTAR neće biti odgovoran za eventualnu štetu, izgubljenu dobit te materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih uvjeta korištenja. HOSTING CENTAR neće snositi štetu u bilo kojem obliku za gubitak podataka i informacija.

HOSTING CENTAR zbog prirode posla ne daje jamstva bilo koje vrste, izričita niti posljedična, za usluge koje pruža.

HOSTING CENTAR nije odgovoran za sve štete nastale zbog nastupa više sile.
HOSTING CENTAR ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o uslugama Hosting Centra.

HOSTING CENTAR može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti korisniku otkriti bilo koju informaciju o korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.

HOSTING CENTAR može, na traženje organa koji su za to ovlašteni, pristupiti podacima korisnika u svrhu sprečavanja ili otkrivanja kriminalnih radnji.

TRAJANJE USLUGE I TRANSFER KLIJENATA

Hosting pakete korisnik zakupljuje na odabrani period (odabir se obavlja prilikom narudžbe kroz korisničku zonu).

DOMENE


HOSTING CENTAR svim klijentima koji uzimaju bilo koji hosting pakete iz standardne ponude (web hosting paketi S, M ili L) uz zakup hosting usluge daje i besplatnu komercijalnu domenu (com/net/org/info/biz) ili besplatnu komercijalnu .com.hr domenu, dok se ostale komercijalne domene naplaćuju dodatno.

Komercijalne domene zakupljene zasebno vrijede godinu dana i produžuju se svakih godinu dana.

HOSTING CENTAR smatra da je korisnik narudžbom .hr domene upoznat s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom dok korisnik prihvaćanjem Pravila i Uvjeta korištenja prilikom narudžbe usluga potvrđuje da .hr domene registriraju i koriste u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Svaki hosting paket postaje podložan suspenziji ukoliko do dana isteka usluge ista nije produžena. Ukoliko usluga nije produžena i plaćena do 5 dana nakon isteka HOSTING CENTAR ima pravo privremeno ukinuti uslugu i ograničiti pristup web stranicama i/ili e-mail adresama na svim domenama povezanim sa uslugom koja je istekla. Ukoliko usluga nije produžena i uplaćena do 14 dana nakon isteka HOSTING CENTAR ima pravo u potpunosti izbrisati domenu kao i sve postavke domene, korisnika i sve postojeće backup verzije podataka. U ovom slučaju HOSTING CENTAR ne odgovara za bilo kakvu štetu ili probleme proizašle brisanjem domene i podataka.

REGISTRACIJA DOMENA

Korisnik je upoznat s time da narudžba i izdavanje ponude za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će HOSTING CENTAR biti u mogućnosti obaviti potrebne radnje do kraja. Korisnik je suglasan da kada narudžba može biti samo djelomično ispunjena, ugovor je sklopljen samo za uspješno izvršene usluge (npr. od naručene registracije za 6 domena samo su 2 uspješno registrirane). Ukoliko su zatražene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu registraciju neke druge slobodne domene ili će uplatitelju vratiti iznos koji je uplatio. Pružatelj ne preuzima nikakvu odgovornost ako je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u vremenskom periodu koji je prošao između narudžbe i uplate, te u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.

Korisnik je upoznat da se naziv domene ne može izmjeniti jednom kada je domena plaćena i registrirana.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze propisane od strane ICANN-a. koji propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili reseller registrara) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije. Proces će zahtijevati od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga. Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar je dužan suspendirati domenu unutar 15 dana. Pružatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružatelj također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.

Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra. Pružatelj zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. Pružatelj je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko Pružatelj propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti Pružatelja te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.

U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, Pružatelj usluga može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga ne smije biti na štetu interesa Korisnika. Pružatelj usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružatelj usluga ima također pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružatelja usluga.

Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje. Korisnik je dužan uplatiti Pružateljevu ponudu za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, Pružatelj nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika. Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene.

PRAVILA PRIVATNOSTI

HOSTING CENTAR se obavezuje da prikupljene podatke o korisnicima (osobne podatke, e- mail, broj telefona, i slično) potrebne za ispunjenje usluge prema korisniku ne će proslijediti trećim stranama.

HOSTING CENTAR prikuplja različite neosobne podatke korisnika na stranici www.hostingcentar.com, kao na primjer korisnikovu IP adresu, korisnikovo korištenje stranice ili korištenje web preglednika za pristup HOSTING CENTROVIM stranicama. Neki od tih podataka prikuplja se upotrebom „kolačića“ (en. Cookies), malih komadića podataka koji se šalju korisnikovom web poslužitelju i pohranjena su na korisnikovom računalu na hard disku te pomažu identifikaciji korisnika. Korisnik može izmijeniti web preglednik i tako odbiti korištenje „kolačića“.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8., st. 2. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.) Korisnici mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

  • na adresu Hosting Centar j.d.o.o., Aleja Lipa 1B, 10 040 Zagreb
  • na e-mail adresu info@hostingcentar.com
  • na telefax broj +385 1 2982 696

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, najkasnije 15 dana od primitka prigovora.

SPOROVI

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija, a u protivnom će biti nadležan sud u Zagrbeu. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.

IZMJENE PRAVILA I UVJETA KORIŠTENJA

HOSTING CENTAR zadržava pravo izmijeniti pravila korištenja bez prethodne najave ili obavijesti klijentima.

E-mail marketing na steroidima

Klijenti & partneri

Naši klijenti i partneri

Web stranica www.hostingcentar.com radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »